Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Związki pomiędzy otyłością a spektrum dwubiegunowym i cechami osobowości – kolejna polska praca badawcza.

Od wielu lat trwają badania nad wykryciem pewnych specyficznych cech, które mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju i rozpoznania choroby afektywnej dwubiegunowej,  a co za tym idzie – ich obecność powinna wiązać się z zachowaniem większej czujności diagnostycznej wśród lekarzy i przeprowadzeniem bardziej szczegółowego badania pacjenta. Obiektem zainteresowania w tym kontekście stały się również otyłość i nadwaga, które – jak wynika z badań i obserwacji klinicznych – znacząco częściej występują u pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej w porównaniu do populacji osób zdrowych.

Co ciekawe, bardzo niewiele wiadomo na temat zależności odwrotnej tzn. rozpowszechnienia cech spektrum dwubiegunowego u otyłych. Grupa polskich badaczy z Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CMUJ (a w tym pracujący w Centrum Dobrej Terapii dr n. med. Marcin Siwek) we współpracy z II Katedrą Chirurgii Ogólnej oraz Katedrą Biochemii Klinicznej CMUJ, przeprowadziła badanie obejmujące 90 pacjentów otyłych oraz grupę kontrolną złożoną z 70 osób z prawidłową masą ciała. Wszystkie osoby włączone do badania miały ujemny wywiad w kierunku leczenia psychiatrycznego do tej pory. Okazało się, że objawy spektrum dwubiegunowego (badane przy pomocy Kwestionariusza Zaburzeń Nastroju) u pacjentów otyłych występowały około trzykrotnie częściej niż u osób z prawidłową wagą ciała. Co ciekawe osoby otyłe z cechami dwubiegunowości w porównaniu do otyłych, u których nie stwierdzano takich cech, charakteryzowały się bardziej nasilonym neurotyzmem oraz mniejszą sumiennością i ugodowością – parametrami badanymi przy pomocy inwentarza osobowości NEO-FFI.

Wyniki przedstawionego badania wskazują na istnienie związku między otyłością a dwubiegunowością. Ponadto sugerują, że włączenie bardziej szczegółowej diagnostyki osobowości może przyczynić się do procesu wykrywania spektrum CHAD u otyłych, ze względu na specyficzny profil cech w tej grupie pacjentów. Rzecz jasna – z uwagi na nieliczne dane na ten temat – istniej konieczność przeprowadzania kolejnych badań, które mogłyby potwierdzić obserwacje polskich badaczy.

Przedstawione powyżej wyniki zostały niedawno opublikowane w anglojęzycznym czasopiśmie: European Review for Medical and Pharmacological Sciences.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa