Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna i w jakim celu się ją wykonuje?

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Diagnoza psychologiczna to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia.

Umożliwia ona:

  • Wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
  • Właściwe ukierunkowanie procesu leczenia, „uszycie na miarę” dalszego postępowania,
  • Opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • Weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeśli tak to w jakiej formie.

Można powiedzieć że trafna diagnoza warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna w Centrum Dobrej Terapii?

Diagnoza psychologiczna w Centrum Dobrej Terapii to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu od pacjenta – przed tym ważnym spotkaniem dobrze przypomnieć sobie następujące kwestie: co dla mnie stanowi problem? Od jak dawna się z nim zmagam? Czy były już próby poradzenia sobie z nim? Kolejne spotkanie bądź spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi badawczych. Ostatnie spotkanie najczęściej służy omówieniu uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania.

W Centrum Dobrej Terapii dostępne są następujące formy diagnozy psychologicznej:

  • Badanie osobowości – pozwalające stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony,
  • Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) – pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania,

Dokłada procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Diagnoza psychologiczna - Materiały dla pacjentów:
Diagnoza psychologiczna - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica