Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna i w jakim celu się ją wykonuje?

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Diagnoza psychologiczna to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia.

Umożliwia ona:

  • Wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
  • Właściwe ukierunkowanie procesu leczenia, „uszycie na miarę” dalszego postępowania,
  • Opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • Weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeśli tak to w jakiej formie.

Można powiedzieć że trafna diagnoza warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna w Centrum Dobrej Terapii?

Diagnoza psychologiczna w Centrum Dobrej Terapii to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu od pacjenta – przed tym ważnym spotkaniem dobrze przypomnieć sobie następujące kwestie: co dla mnie stanowi problem? Od jak dawna się z nim zmagam? Czy były już próby poradzenia sobie z nim? Kolejne spotkanie bądź spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi badawczych. Ostatnie spotkanie najczęściej służy omówieniu uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania.

W Centrum Dobrej Terapii dostępne są następujące formy diagnozy psychologicznej:

  • Badanie osobowości – pozwalające stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony,
  • Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) – pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania,
  • Badanie neuropsychologiczne – pozwala rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego.

Dokłada procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Diagnoza psychologiczna - Materiały dla pacjentów:
Diagnoza psychologiczna - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica