Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DLA STRONY www.centrumdobrejterapii.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1279, z późn. zm.) BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie, niniejszym ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Definicje

Użytym w treści regulaminu terminom, nadaje się następujące znaczenie:

 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Strona – Strona Usługodawcy dostępna w sieci Internet pod adresem www.centrumdobrejterapii.pl,
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.),
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony, w sposób nieodpłatny,
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierana w momencie faktycznego skorzystania z poszczególnych Usług przez Usługobiorcę,
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony,
 • Usługodawca – BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 9/U3, 30 – 349 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361425, posiadającą numer NIP: 6772345966, REGON: 121294166,
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1279, z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne

  • Regulamin ma zastosowanie do Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  • Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług, a w szczególności:
   • Rodzaj i zakres Usług świadczonych,
   • Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług,
   • Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,
   • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług,
   • Postępowanie reklamacyjne.
  • Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania ze Strony. W przeciwnym wypadku Usługobiorca powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze
  • Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym do sprzedaży produktów oferowanych przez Usługodawcę.
  • Informacje znajdujące się w Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • Usługobiorca akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

3. Wymaganie techniczne niezbędne do współpracy z Systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (Firefox, Chrome, Opera, IE – zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki i jej bieżące aktualizowanie),
 • Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Usługodawcy. 

4. Płatność

 • Aby skorzystać z usług należy umówić się na wizytę kontaktując się z rejestracją lub poprzez rejestrację on-line dostępną na stronie www.
 • Rejestracja online jest możliwa po założeniu konta użytkownika oraz zaakceptowaniu Warunków.
 • 3 dni robocze przed planowaną wizytą będzie ona potwierdzana przez rejestrację telefonicznie lub przez SMS. Po potwierdzeniu wizyty zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany mailowo i będzie aktywny przez 24 godziny, w ciągu których należy wykonać płatność.  W przypadku nieopłacenia wizyty we wskazanym terminie zostanie ona anulowana. Opłaty mogą od czasu do czasu ulec zmianie.
 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Jeżeli zaistnieje podejrzenie fałszywej transakcji kartą płatniczą na rzecz Platformy, Użytkownik powinien skontaktować się z nami bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia skargi. We współpracy z dostawcą usług płatniczych, dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniałe problemy.
 • Centrum Dobrej Terapii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku naruszenia Warunków korzystania przez Użytkownika lub przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.
 • W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących procesu płatności, Użytkownik powinien skontaktować się z nami bezpośrednio.

5. Odwołanie wizyty

 • Pacjent ma prawo odwołania zakupionej E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania kontaktując się z rejestracją
 •  W przypadku odwołania E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.
 • W przypadku odwołania E-wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania E-wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą E-Wizytą przez Przelewy24 (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego.

6.Usługi świadczone za pośrednictwem Strony

 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony są bezpłatne.
 • Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony jest ukończenie przez Usługobiorcę 18-go r.ż. (osiągnięcie pełnoletniości).
 • Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
  • informacje o oferowanych przez Usługodawcę produktach,
  • możliwość skierowania dowolnego zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem znajdujących się na Stronie formularzy kontaktowych,
  • możliwość skierowania zapytania do specjalistów Usługodawcy w zakresie prowadzonej działalności leczniczej za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)”.
 • W celu skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z Usługobiorcą w tym przedmiocie. Skierowanie zapytania w tej formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych we wskazanym wyżej zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na pytanie Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu skierowania zapytania do specjalistów Usługodawcy w zakresie prowadzonej działalności leczniczej za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” znajdującej się na Stronie niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: imienia i adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem dzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na pytanie Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ponadto, jeżeli Usługobiorca wyrazi na to również odrębną zgodę, wyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane także do celów marketingowych i wysyłania informacji handlowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Usługodawcy stanowi 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych również są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do Usługodawcy jakiegokolwiek zapytania.
 • Usługobiorca oświadcza, że:
  • jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy,
  • podane przez niego dane są prawdziwe oraz nie naruszają praw osób trzecich,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

7. Prawa i obowiązki stron

 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług dostępnych na Stronie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych i zmian na Stronie.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę przy użyciu Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub przerw w ciągłości świadczenia Usług oferowanych na Stronie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. awaria serwera).
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności w związku z dostarczeniem przez przez Usługobiorcę treści bezprawnych, jak również danych niepełnych lub nieprawdziwych.

9. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Usługobiorcy pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub skierowania pytania za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” dostępnych na Stronie jest BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 9/U3, 30 – 349 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361425, posiadającą numer NIP: 6772345966, REGON: 121294166 (dalej jako: „ADO”).
 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane odpowiednio:
  • w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do ADO odpowiednio przy użyciu formularza kontaktowego lub za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” znajdujących się na Stronie,
  • w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Usługodawca wyraził na to w sposób wyraźny odrębną zgodę.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku skierowania do ADO zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” oraz w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy,
 • Odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 • Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane:
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Usługobiorcę udzielonej zgody,
 • Usługobiorcy przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia każdej ze zgód (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Usługobiorcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Usługobiorca może realizować swoje prawa wskazane w ust. 7.6 powyżej, pisemnie pod adresem: BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Miłkowskiego 9/U3, 30 – 349 Kraków lub mailowo daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl.

10. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

 • Chwilą zawarcia Umowy polegającej na świadczeniu przez Usługodawcę Usług znajdujących się na Stronie jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę ze Strony Usługodawcy, w tym poszczególnych Usług jakie są na niej oferowane.
 • Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowa zostaje rozwiązana przez Usługobiorcę z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z poszczególnych Usług dostępnych na Stronie.
 • Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

11. Postępowanie reklamacyjne

 • Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 • Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
 • Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
 • W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym powyżej, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 • Usługodawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Usługobiorca będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Usługobiorca będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

12. Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
 • Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorców o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie.
 • Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich udostępnienia na Stronie.
 • Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy drogą elektroniczną. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 • Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, Ustawy oraz innych przepisów prawa.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica