Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Kompleksowy program terapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

W Centrum Dobrej Terapii realizowany jest całościowy program leczenia osób uzależnionych od alkoholu oparty na oddziaływaniach psychoterapeutycznych i farmakologicznych. Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów, co umożliwia proponowanie zindywidualizowanego programu terapii (dobór elementów zależy od potrzeb pacjenta i wskazań medycznych), który umożliwia wyjście z alkoholizmu oraz poradzenia sobie ze współistniejącymi problemami i zaburzeniami psychicznymi.

Program może też być przydatny członkom rodziny osoby uzależnionej od alkoholu.

Część diagnostyczna:

 • Konsultacje indywidualne specjalisty psychoterapii uzależnień

  – rozpoznawanie potrzeb pacjenta związanych z leczeniem uzależnienia od alkoholu (m. in. abstynencja lub ograniczenie spożycia alkoholu). Wzmacnianie motywacji do wprowadzania zmian w życiu (poprawa zdrowia, zmiana nawyków oraz stylu funkcjonowania). Praca nad kontraktem terapeutycznym (umowa opisująca co będzie przedmiotem terapii).

 • Konsultacja z lekarzem psychiatrą

  – ocena pod kątem problemów zdrowotnych współistniejących z uzależnieniem od alkoholu. Rozważenie celowości wdrożenia farmakoterapii.

Część terapeutyczna:

 • Sesje psychoterapii indywidualnej

  (1-2 razy w tygodniu). Praca się nad ustabilizowaniem abstynencji lub znacznym ograniczeniem picia alkoholu oraz wypracowaniem sposobów radzenia sobie z głodem alkoholu i emocjami powodującymi powrót do używania alkoholu. Wzmacnianie motywacji do wprowadzania zmian w aktualnym funkcjonowaniu. W dalszych etapach terapii – praca nad problemami osobistymi, zgodnie z wcześniej uzgodnioną strategią.

 • Sesje terapii grupowej

  (1 raz w tygodniu w kilkuosobowych grupach). Możliwość zapoznania się z problematyką uzależnienia od alkoholu, psychoedukacja i terapia motywująca. Rozmowa na temat uzależnienia, wzajemne wsparcie uczestników pomocne w wychodzeniu z alkoholizmu, wzmacnianie skuteczność w zmianie nawyków.

 • Sesje terapii par

  – krótkoterminowy cykl (do 10) spotkań ukierunkowanych na poprawę komunikacji w parze, naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wzmocnieniem pozytywnej emocjonalności w parze itp.

 • Konsultacje lekarskie

  – możliwość wdrożenia farmakoterapii pomagającej w utrzymaniu abstynencji lub ograniczaniu picia alkoholu. Leczenie innych zaburzeń (np. bezsenności, depresji, nerwic, lęków).

Inne usługi:

 • Konsultacja specjalisty psychologii klinicznej.

  W wybranych przypadkach pomocna w szerszym zrozumieniu mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża problemów pacjenta.

Oferujemy również konsultacje oraz terapię indywidualną i grupową dla członków rodzin osób z problemem alkoholizmu m.in. w zakresie współuzależnienia lub syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA).

W ich trakcie realizowane są między innymi następujące cele:

 • diagnoza trudności wynikających z uwikłania w problemy wynikające z uzależnienia bliskiej osoby,
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami związanymi z uzależnieniem bliskiej osoby,
 • odkrywanie wzorców podtrzymujących trwanie w przewlekłym stresie, praca nad korzystniejszymi postawami,
 • zwiększenie zdolności do rozpoznawania własnych reakcji m.in. poprzez analizę własnego sposobu myślenia, przeżywania oraz potrzeb,
 • poszerzenie możliwości osobistych dla wprowadzania dobrych dla siebie zmian w życiu,
 • poprawa funkcjonowania w relacji z innymi.

Zespół terapeutyczny

Program realizowany jest w przez zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, od wielu lat pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin (specjaliści psychoterapii uzależnień, terapeuci motywujący, psychoterapeuci, specjaliści psychologii klinicznej oraz specjaliści psychiatrzy)

Kompleksowy program terapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin - Materiały dla pacjentów:
Kompleksowy program terapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin - Nasi specjaliści:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa