Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Jakie czynniki chronią przed uzależnieniem?

Wyniki badań pokazują, że przyczyną uzależnienia nie jest określona jednostkowa sytuacja, bądź cecha charakteru, tylko złożona zależność między wieloma czynnikami chroniącymi przed uzależnieniem i czynnikami ryzyka.

Czynniki chroniące przed uzależnieniem

Do czynników chroniących badacze zaliczają kilka określonych elementów mieszczących się w zakresie predyspozycji intrapsychicznych i interpersonalnych, które wymieniono poniżej.

 • Rozwój samoświadomości

definiowany jako kompetencja polegająca na dążeniu do realistycznego oceniania swoich możliwości i akceptowaniu własnych ograniczeń oraz umiejętności motywowania się do samodoskonalenia.
Nawiązywanie relacji z innymi – wyrażające się w realizacji społecznie akceptowanych zachowań, w ramach których dochodzi do inicjacji i podtrzymywania pozytywnych związków z innymi.

 • Społeczna świadomość

określana jako umiejętność budowania relacji z innymi, poprzez okazywanie szacunku dla zachowań innych, rozpoznawanie wpływu innych na własne zachowanie oraz uwzględnianie wpływu własnych działań na zachowanie innych osób, z uwzględnieniem tolerancji i poszanowania odmienności.

 • Samozarządzanie

polegające na na rozpoznawaniu, kontrolowaniu własnych emocji i zachowań oraz na samomotywowaniu do podejmowania i realizowania wyznaczanych celów, mimo pojawiających się trudności.

 • Osobista odpowiedzialność

rozumiana, jako tendencja do rzetelnego postrzegania własnego zachowania i adekwatnego reagowania na własne słabości w zakresie indywidualnych aktywności, współpracy partnerskiej i grupowej.

 • Podejmowanie decyzji

jako podejście do rozwiązywania problemów życiowych (rodzinnych, zawodowych, społecznych i innych) zakładające uczenie się od innych i wyciąganie wniosków z własnych działań oraz przejmowanie odpowiedzialności za własne sukcesy i porażki.

 • Optymistyczne myślenie

będące postawą względem siebie i innych opartą na zaufaniu i nadziei oraz tendencją do obiektywnego i pozytywnego postrzegania siebie, swojej życiowej sytuacji w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

 • Inne czynniki chroniące przed uzależnieniem

Inni badacze w kontekście czynników chroniących przed uzależnieniem zwracają ponadto uwagę na takie elementy jak:

 • wgląd w siebie (w emocje, motywacje i myśli),
 • samodzielność i umiejętność poszukiwania pomocy oraz wsparcia,
 • dobre relacje z bliskimi osobami (przynajmniej jedna bliska i zaufana relacja, na której można polegać),
 • kreatywność w życiu osobistym i zawodowym,
 • umiejętność patrzenia z dystansem na problemy oraz zachowania poczucia humoru,
 • przejmowanie inicjatywy zgodnej z własnymi potrzebami,
 • ukształtowana moralność i system wartości,
 • upór i wiara w umiejętność radzenia sobie.

Podsumowanie

Wyżej wymienione elementy wchodzą w skład zasobów psychologicznych określanych mianem rezyliencji (resilience – ang. sprężystość, odporność psychiczna). Im silniejsza rezyliencja (więcej zasobów oraz bardziej rozbudowane zasoby) tym mniejsze ryzyko uzależnienia. Źródłem rozwoju zasobów może być wychowanie, predyspozycje osobowościowe, socjalizacja w odpowiednim środowisku, praca nad sobą oraz wspomaganie rozwoju przy pomocy psychoedukacji i psychoterapii.

Opracował: mgr Cezary Barański

Przeczytaj również:
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
24 marca 2022

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje na trzy ważne obszary oddziaływań profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (uniwersalne,... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica