Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Przemoc tematem wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 23 maja br. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej odbył się wykład nt.: „Czym jest przemoc i jak jej przeciwdziałać”, wygłoszony przez specjalistkę Centrum, mgr Bogumiłę Lipkę-Bałazy.

Wykład dotyczył charakterystyki oraz form przemocy, przedstawiono również definicję przemocy w świetle Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Zaprezentowano czynniki sprzyjające krzywdzeniu, mity i stereotypy na temat stosowania przemocy oraz objawy zachowań przemocowych.

Przemoc – gdzie zwrócić się po pomoc?

Na koniec wykładu przedstawiono formy pomocy dla osób pokrzywdzonych oraz instytucje i organizacje, do których można zwrócić się o pomoc:

  • Ośrodek pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych,
  • Powiatowe centrum pomocy rodzinie – pomoc w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym i informacyjnym,
  • Prokuratura, Policja – organy, do których można złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na szkodę ofiary lub na szkodę bliskich i uzyskać informacje o dalszym toku postępowania,
  • Ośrodek interwencji kryzysowej – zapewnienie schronienia osobie dotkniętej przemocą, udzielenie pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracowanie planu pomocy,
  • Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zapewnienie bezpłatnego schronienia osobom i rodzinie doznającej przemocy, udzielenie specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także tworzenie planu pomocy,
  • Sąd rodzinny i opiekuńczy – można złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych dzieci,
  • Ochrona zdrowia – w placówkach medycznych można uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich,
  • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeśli przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu, można zwrócić się do komisji z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Słuchacze UTW byli aktywni, zadawali pytania, które najczęściej dotyczyły możliwości umieszczenia sprawcy w Zakładzie Karnym oraz wycofywania zeznań przeciwko sprawcy ze strony osób pokrzywdzonych.

Poinformowano, że prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu karnego.

Galeria

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica