Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. med. Sabir Talybov

Sabir Talybov

Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego (Ukraina). Obecnie lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracuje w różnych oddziałach psychiatrycznych Kliniki, gdzie także pełni dyżury lekarskie oraz przyjmuje pacjentów w Poradni Psychiatrii Dorosłych. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę przez uczestnictwo w kursach specjalizacyjnych, licznych szkoleniach oraz konferencjach. Dużo czasu poświęcił problematyce motywowania ludzi i efektywnego zarządzania w międzynarodowych korporacjach. Zakres głównych zainteresowań w obszarze zagadnień klinicznych obejmuje diagnostykę, farmakoterapię i psychoedukację osób z zaburzeniami nastroju (afektywnymi), lękowymi, z problematyką osobowościową oraz osób będących w różnych kryzysach psychicznych.

W wolnym czasie uczy się języków obcych, lubi podróżować.

RU

Окончил медицинский факультет Донецкого национального медицинского университета (Украина). В настоящее время врач проходит резидентуру по психиатрии в Клинике психиатрии взрослых, детей и подростков в Университетской больнице в Кракове. Работает в различных психиатрических отделениях Клиники, где также дежурит и проводит амбулаторный приём пациентов. Врач систематически углубляет свои знания, участвуя в специализированных курсах, многочисленных тренингах и конференциях различного формата. Много времени уделил задачам мотивации людей и эффективного управления в международных корпорациях. В сферу его основных интересов в области клинических проблем входят диагностика, фармакотерапия и психоэдукация (психологическая грамотность) людей с расстройствами настроения (аффекта), тревожными состояниями, с проблемами личностного расстройства и людей, находящихся в психологическом кризисе.

В свободное время изучает иностранные языки, любит путешествовать.

UA

Закінчив медичний факультет Донецького національного медичного університету (Україна). На цей час лікар проходить резидентуру з психіатрії у Клініці психіатрії дорослих, дітей та підлітків в Університетській лікарні у

Кракові. Працює у різних психіатричних відділеннях Клініки, де також чергує та проводить амбулаторний прийом пацієнтів. Лікар систематично поглиблює свої знання, беручи участь у спеціалізованих курсах, численних тренінгах та конференціях різноманітного формату. Багато часу приділив питанням мотивації людей та ефективного управління у міжнародних корпораціях. У сферу його основних інтересів у галузі клінічних проблем входять діагностика, фармакотерапія та психоедукація (психологічна грамотність) людей з розладами настрою (афекту), тривожними розладами, з проблемами розладу особистості та людей, які перебувають у психологічній кризі. У вільний час вивчає іноземні мови та любить подорожувати.

  • Pierwsza wizyta – 290 zł
  • Kolejna wizyta – 180 zł
  • Recepta – 80 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica