Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART, jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie
  1. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie oraz ustawy z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działaności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  2. umowy spółki jawnej z dnia 16.06.2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2010 i 25.10.2011
  3. uchwały wspólników, z dnia 30.08.2011 r.
 1. Do wykonywania zadań przez Centrum Dobrej Terapii ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

                    

                                                

DZIAŁ II

Firma podmiotu leczniczego

 1. NZOZ Centrum Dobrej Terapii Mindart jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej
 2. Przedsiębiorstwo pod nazwą NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART zwany dalej NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART prowadzi spółka jawna.

DZIAŁ III

Cele i zadanie podmiotu leczniczego

 1. Celem NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART jest udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii oraz ambulatoryjnych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych, terapii uzależnień, neuropsychologicznych, logopedycznych oraz w zakresie chorób wewnętrznych, w tym leczenia otyłości. Usługi świadczone są w NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART i w szczególnych sytuacjach w domu pacjenta. Świadczenia udzielane są w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 1. Do zadań Centrum Dobrej Terapii w szczególności należą:
 1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dorosłych
 2. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
 3. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, psychoterapii i terapii uzależnień dorosłych
 4. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, psychoterapii dzieci i młodzieży
 5. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii
 6. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neuropsychologii
 7. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii
 8. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w chorób wewnętrznych i leczenia otyłości
 9. prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

 

 

DZIAŁ IV

 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Siedziba NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART znajduje się przy  ul.Miłkowskiego 9 lok. U3 w Krakowie
 2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
 • ul. Miłkowskiego 9 lok. U3 w Krakowie
 • ul. Miłkowskiego 7 lok. U1 w Krakowie
 • os. Na Lotnisku  1 lok. U13 w Krakowie

 

 

DZIAŁ V

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

                   

 1. W skład NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
 1. NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART ul. Miłkowskiego 9/U3 w Krakowie.

W skład jednostki organizacyjnej Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego –1700
 • Poradnia Psychologiczna – 1790
 • Poradnia Neurologiczna – 1220
 1. NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART ul. Miłkowskiego 7/U1 w Krakowie.

W skład jednostki organizacyjnej Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego –1700
 • Poradnia Psychologiczna – 1790
 • Poradnia Leczenia Uzależnień – 1740
 • Poradnia Neurologiczna – 1220
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych – 1000

W skład NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART wchodzi również dział:

 1. Rejestracja
 2. Dział administracji i księgowości

v

 1. Przychodnie udzielą świadczeń odpłatnie.
 2. Wysokość opłat określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

v

 1. Przychodnie udzielą świadczeń zdrowotnych codziennie w godzinach 8.00 do 21.00 w dni pracujące oraz w godzinach 9.00 do 14.00 w soboty – w zależności od istniejącego zapotrzebowania. Przychodnia jest nieczynna w niedzielę.
 2. Rejstracja przyjmuje zgłoszenia pacjentów codziennie od 8.00 do 21.00 w dni pracujące.

v

 1. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych NZOZ Centrum Dobrej Terapii Mindart wykonujących działalność medyczną sprawują wspólnicy spółki jawnej.
 2. Nadzór merytoryczny nad działaniem rejestracji sprawują wspólnicy spółki jawnej
 3. Nadzór merytoryczny nad działaniem całego NZOZ Centrum Dobrej Terapii Mindart, wszystkich jednostek organizacyjnych i wszystkich komórek organizacyjnych sprawują wspólnicy spółki
 4. Nadzór merytoryczny nad sprawami administracyjno-księgowymi prowadzą wspólnicy spółki jawnej we współpracy z biurem “GDF” Biuro Rachunkowe reprezentowane przez Marię Orawską z siedzibą w Krakowie przy ulicy Żmujdzka 31.

DZIAŁ VI

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się osobiście lub telefonicznie w celu umówienia wizyty u lekarza, psychologa lub logopedy
 3. Każdorazowo przy pierwszej wizycie w Przychodni pacjent zobowiązany jest złożyć – przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
 1. a) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
 2. b) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 3. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych  pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak takiej zgody wyłącza możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego.  Zgoda może mieć charakter ustny i jest wpisywana przez specjalistę do dokumentacji medycznej.
 4. W przypadkach, gdy lekarza uzna to za konieczne pacjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, na piśmie lub do potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia swoim podpisem w dokumentacji medycznej.
 5. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 6. Po zarejestrowaniu się do lekarza lub innego specjalisty pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie specjalistycznym.
 7. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 8. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Centrum Dobrej Terapii. Skargi/zażalenia przyjmuje wspólnik spółki jawnej.
 9. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie (Zeszyt Skarg i Wniosków). Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 10. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Centrum Dobrej Terapii zapewnia pacjentowi:
 11. a) świadczenia zdrowotne,
 12. b) pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 i nr 4 do regulaminu.

DZIAŁ VII.

 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART prowadzi swoją działalność w następującym zespole osobowym:
 1. a) Poradnie Zdrowia Psychicznego

–          lekarze specjaliści psychiatrzy i lekarze w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

 1. b) Poradnia Neurologiczna

–          lekarze specjaliści neurolodzy i lekarze w trakcie specjalizacji z neurologii,    neuropsycholog.

 1. c) Poradnie Psychologiczne

–          psycholodzy, psychoterapeuci

 1. d) Poradnia Leczenia Uzależnień

–          Psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzaleznień, psychoterpeuci

 1. e) Poradnię Chorób Wewnętrznych

–          Lekarz internista, dietetyk

 1. f) Rejestracja

–          rejestratorki medyczne

 1. g) Dział administracji i księgowości

–          wspólnicy spółki jawnej

–          osoby wykonujące działalność w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i   usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, na zasadzie outsourcingu świadczeń, na podstawie umowy zawartej przez spółkę jawną z “GDF” Biuro Rachunkowe reprezentowane przez Marię Orawską, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Żmujdzka 31 w dniu 01.04.2011 r.

 1. Do zadań jednostek organizacyjnych NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART należą w szczególności:
 1. Dział administracji i księgowości

–          prowadzenie dokumentacji administracyjno – finansowej obejmującej całokształt działalności NZOZ Centrum Dobrej  Terapii MINDART

–          prowadzenie statystyki medycznej i dokumentacji inwentarzowej, w tym także ewidencji środków trwałych

–          wykonywanie kopii dokumentacji medycznej i druków medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem

–          sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych

–          sporządzanie indywidualnych list wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

–          prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń społecznych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, oraz prowadzących działalność gospodarczą właścicieli NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART

–          wydawanie zaświadczeń pracownikom, przygotowywanie dokumentacji do świadczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, macierzyńskich, chorobowych i wypadkowych

–          prowadzenie dokumentacji i ewidencji na potrzeby organów kontroli skarbowej, w tym księgi przychodów i rozchodów, łącznie z deklaracjami podatkowymi wymaganymi odrębnymi przepisami

–          prowadzenie administracji siecią komputerową, dbanie o bezpieczeństwo danych zawartych w systemach informatycznych i dokumentacji medycznej NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART

 1. NZOZ Centrum DobrejTerapii MINDART w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

                                    

 

Dział VIII.

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Centrum Dobrej Terapii w swojej działalności może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
 2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.
 3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawują wspólnicy spółki
 4. W ramach zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Centrum Dobrej Terapii współpracuje z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
 6. Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na leczenie balneoklimatyczne i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista może objąć pacjenta stałym leczeniem.
 8. Lekarz specjalista w sytuacji określonej w ust. 8 informuje lekarza kierującego i sprawującego podstawową opiekę nad pacjentem o przebiegu leczenia oraz o objęciu w stałe leczenie specjalistyczne.
 9. Lekarz specjalista zobowiązany jest przekazywać lekarzowi sprawującemu podstawową opiekę nad pacjentem informacje, o których mowa w ust. 9.
 10. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA)

 

                                                       

DZIAŁ IX

Udostepnianie dokumentacji medycznej

 

 1. Dokumentacja medyczna pacjentów podmiotu leczniczego udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa w tym w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniania uprawnionym osobom oraz organom:

–          Do wglądu w siedzibe podmiotu leczniczego w postaci elektronicznej

–          Poprzez sporządzanie wydruków

                                                              

DZIAŁ X

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wydruków podlega opłacie w wysokości określonej w załączniku nr 2 do regulaminu.

                                                          

DZIAŁ XI

Świadczenia zdrowotne w Centrum Dobrej Terapii  udzielane są odpłatnie,

w trybie przyjęcia prywatnego.

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
 1. a) indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
 1. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 2. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne jest dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem ( paragon fiskalny) w Rejestracji.
 3. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego wystawiany jest rachunek (druk PK lub Faktura Vat).

                                                 

Dział XII.

Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego

 

 1. Opłaty są pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:
 1. za świadczenia medyczne
 1. za czynności administracyjne

–          za wydanie wydruku dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

–          za wydanie wydruku dokumentacji potwierdzonej przez lekarza, do potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

DZIAŁ XIII

Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

 1. Kierowaniem NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART zajmują się:
 2. a) wspólnicy spółki jawnej
 3. Wspólnicy spółki są  upoważnieni do jednoosobowego reprezentowania NZOZ Centrum Dobrej Terapii  MINDART w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.
 4. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

–          kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej

–          podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu

–          reprezentowanie NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART w stosunkach zewnętrznych i  wewnętrznych

–          podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, a także przyznawaniem nagród i premii

–          kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i przeciwpożarowych

–          przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej

–          prawidłowe realizowanie polityki finansowej NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART

–          wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART

–          zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników

–          nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

–          dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych

–          bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników medycznych

–          nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych

–          działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym dbanie o podnoszenie kwalifikacji fachowych przez pracowników medycznych poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych

–           nadzór nad gospodarką lekową

–          sprawowanie bezpośredniego nadzóru nad funkcjonowaniem poradnii specjalistycznych określonych w rozdziale VII

–          bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników administracji, księgowości i informatyków w zakresie bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników i Partnerów Medycznych

–          podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu i materiałów

–          projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z innowacjami organizacyjnymi NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART

–          reprezentowanie NZOZ Centrum Dobrej Terapii MINDART w kontaktach z pacjentami, kontrahentami, Partnerami Medycznymi i instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji.

 1. Wspólnicy spółki jawnej w ramach NZOZ Centrum Dobrej Terapii Mindart stosownie do swojej profesji wykonują zawód lekarza lub psychologa.

DZIAŁ XIV

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustalaja wspólnicy spółki jawnej
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w Rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w NZOZ Centrum DobrejTerapii MINDART
 5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2012 r.

Załączniki do regulaminu organizacyjnego (dostępne w siedzibie Centrum):

Załącznik nr 1 – Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 2 – Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 3 – Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych- Lekarze

Załącznik nr 4 – Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych- Terapeuci

Tagi:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica