Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. med. Alina Valynets

Alina Valynets

PL

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Obecnie kontynuuje szkolenispecjalizacyjne z psychiatrii dorosłych w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zdobywa doświadczenie zawodowe pracując w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, pełniąc dyżury lekarskie oraz przyjmując pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Stale pogłębia swoją wiedzę przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach. Główne obszary zainteresowań obejmują diagnostykę i leczenie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń psychotycznych.

 

RU

Окончила медицинский факультет Краковского Ягеллонского университета. В настоящее время врач проходит резидентуру по психиатрии в Клинике психиатрии взрослых, детей и подростков в Университетской больнице в Кракове. Профессиональный опыт получает работая в общепсихиатрических отделениях Клиники, дежуря в отделении и проводя амбулаторный приём пациентов. Врач систематически углубляет свои знания, участвуя в специализированных курсах, многочисленных тренингах и конференциях различного формата. В сферу основных интересов в области клинических проблем входят диагностика и лечение расстройств настроения, тревожного расстройства, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и психотических расстройств.

 

BLR

Скончыла медыцынскі факультэт Кракаўскага Ягелонскага ўніверсітэта. У цяперашні час лекар праходзіць рэзідэнтуру па псіхіятрыі ў Клініцы псіхіятрыі дарослых, дзяцей і падлеткаў у Універсітэцкай бальніцы ў Кракаве. Прафесійны вопыт атрымлівае працуючы ў агульнапсіхіятрычных аддзяленнях Клінікі, дзяжурачы ў аддзяленні і праводзячы амбулаторны прыём пацыентаў. Урач сістэматычна паглыбляе свае веды, удзельнічаючы ў спецыялізаваных курсах, шматлікіх трэнінгах і канферэнцыях рознага фармату. У сферу асноўных інтарэсаў у галіне клінічных праблем уваходзяць дыягностыка і лячэнне расстройстваў настрою, трывожнага расстройства, посттраўматычнага стрэсавага расстройства (ПТСР) і псіхатычных расстройстваў.

  • Pierwsza wizyta: 300 zł
  • Pierwsza wizyta w języku rosyjskim i białoruskim: 350 zł
  • Kolejna wizyta: 190 zł
  • Kolejna wizyta w języku rosyjskim i białoruskim: 200 zł
  • Recepta – 100 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica